Skolotāji
 
Iveta Apine - direktore
Vija Andrīte – sākumskolas skolotāja
Ilona Pakalne – mūzika
Oļegs Jermolājevs - kristīgā mācība
Ieva Felca – vizuālā māksla
Māris Brasliņš – tautisko deju kolektīvu vadītājs
Daiga Čeirāne – vācu valoda
Nadežda Čencova – krievu valoda
Alda Daukšte – sākumskolas skolotāja
Zoja Virskule – matemātika
Dzntra Freimane - matemātika
Iveta Gulbinska – sports
Daiga Jakobsone – angļu valoda
Ruta Kanušniece – sākumskolas skolotāja
Dzintra Kaparkalēja – vēsture, politika
Inese Kaparkalēja – latviešu valoda un literatūra
Baiba Karlsberga - angļu valoda
Līga Laurīte – kulturoloģija, vizuālāmāksla, psiholoģija un mājturība
Marita Dzedone - mājturība
Agita Norvele – bibliotekāre, sākumskolas skolotāja
Mareks Dambītis – sociālās zinības
Gunta Puriņa - sākumskolas skolotāja
Angrejs Rampāns - direktora vietnieks informātikas jaut.
Ruta Purvinska - sākumskolas skolotāja
Gunta Razuvanova – informātika
Anda Rozmisa – sākumskolas skolotāja, speciālais pedagogs
Inga Ruskule – matemātika
Daiga Sarkane – sports
Anita Skrastiņa – latviešu valoda un literatūra
Ilze Skrastiņa – bioloģija, dabaszinības
Imants Skrastiņš – ķīmija, ģeogrāfija
Ludmila Dzērve - sākumskolas skolotāja
Madara Palsiņa-Šantare - angļu valoda
Sarmīte Spruģevica – latviešu valoda un literatūra
Brigita Zēmele – fizika
Dina Žukova – angļu valoda, krievu valoda
Sigita Norvele - informātika, sākumskolas skolotāja
Ingrīda Zilgalve - latviešu valoda un literatūra,bibliotekāre
Aivars Krickis - futbola treneris