2019./2020. m .g. Priekuļu vidusskolā mācās 438 izglītojamie.
Skolā tiek īstenotas divas izglītības programmas:
Pamatizglītības programma (kods 21011111);
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011).
Papildus izglītības programmām skolā tiek īstenota Ekoskolu programma. Par īpašiem sasniegumiem vides aizsardzībā un ilgtspējīgas attīstības veicināšanā skolā un tās apkārtnē Priekuļu vidusskolai piešķirts starptautiskais Ekoskolas nosaukums, un trīspadsmito reizi mastā pacelts Zaļais karogs.
Papildus vispārizglītojošiem mācību priekšmetiem vidusskolēniem tiek piedāvāta iespēja apgūt vācu valodu, kā arī attīstīt sevi nodarbībās "Līderis manī". Papildus ir iespēja papildināt savas prasmes futbola nodarbībās.
Izglītojamiem padziļinātai mācību priekšmeta apguvei tiek piedāvātas papildus fakultatīvās nodarbības matemātikā 1., 3., 9. un 12. klasē, krievu valodā 5. un 6. klasē, latviešu valodā 9. klasē, angļu valodā 9.-12. klasē. Sporta stundu ietvaros skolēni apgūst peldētprasmi baseinā „Rifs”.
Pateicoties Priekuļu novada pašvaldības finansiālajam atbalstam, 10.- 12. klašu skolēni, kuriem vidējais vērtējums mācību priekšmetos ir no 7.0 līdz 8,0, ballēm no septembra līdz maijam saņem stipendiju 15.00 vai 22.00 EUR.
Tiek atbalstīti arī 1.-9. klašu skolēni, kuriem ir augsti sasniegumi mācību darbā: mācību gada beigās 1.-4. klašu skolēniem tiek atmaksāta vienas dienas ekskursija; 5.-6. klašu skolēni saņem dāvanu karti 15.00 EUR vērtībā; 7.-9. klašu skolēni naudas balvu 22.00 EUR.
Izglītojamiem ir plašas iespējas darboties dažādos interešu izglītības pulciņos: tautiskajās dejās, korī, sporta spēļu pulciņos,lietišķās mākslas un EKO pulciņā, kā arī ir iespēja darboties Jaunsargu grupā.
Skolēniem skolas telpās ir pieejama arī Cēsu Sporta skolas finansētā programma (futbols). Sadarbojoties ar Alfrēda Kalniņa mūzikas skolu, mūsu skolas skolēni pēc mācību stundām var apgūt klavierspēli, kokles, vijoles, saksofona un flautas spēli.
Pēc mācību stundām 1.-4. klašu skolēniem, kuri gaida autobusu, ir iespēja palikt pagarinātās dienas grupā. Skolā darbojas logopēds. Ir labs medicīnisko pakalpojumu pieejamības nodrošinājums (zobu higiēnists, medmāsa).
Valsts un pašvaldības finansētas pusdienas 1.-12. klašu skolēniem.
Skola regulāri iesaistās programmās “Skolas piens” un “Skolas auglis”, tāpēc 1.-9. klašu skolēniem piedāvājam katru dienu dzert pienu un ēst Latvijā audzētus ābolus.