Projekts «Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs» Nr.8.3.5.0/16/I/001

ESF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība’8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās iestādēs”

Apgūti 3452 eur:

  • izstāde «Skola 2018» - 7.-12.kl.;
  • "Mazā Brīnumzeme" –  1.-4.kl.; 
  • ZINOO nodarbības 1.-11.kl.