Projekts „Materiāli tehniskās bāzes pilnveide vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanai Priekuļu vidusskolā” tuvojas noslēgumam

 

Laika posmā no 2009.gada 1.aprīļa līdz 2011.gada 31. maijam Priekuļu novada pašvaldība īstenoja projektu Materiāli tehniskās bāzes pilnveide vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanai Priekuļu vidusskolā (vienošanās par Eiropas reģionālā attīstības fonda projekta īstenošanu Nr.2009/0027/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/047).

Projekta ietvaros tika izremontēts fizikas kabinets, dabaszinātņu kabineti aprīkoti ar nepieciešamajām informācijas tehnoloģijām (projektoriem, interaktīvajām tāfelēm, dokumentu kamerām), kā arī iegādātas mēbeles. Dabaszinātņu mācību priekšmetos pilnveidots bibliotēkas fonds. Iegādātas ierīces un piederumi pētnieciskajai darbībai un eksperimentu sagatavošanai un demonstrēšanai.

Projekta kopējā summa 98 393 LVL, no tās Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums - 83 633 LVL, valsts budžeta dotācija pašvaldībām - 2 951 LVL un Priekuļu pašvaldības finansējums - 11 808 LVL.

 Ceram, ka iegādātās ierīces un materiāli priecēs ne tikai pedagogus, bet arī skolēnus!

 Dabaszinātņu kabinetu pilnveidošana turpinās

 Priekuļu novada pašvaldība turpina projekta „Materiāli tehniskās bāzes pilnveide vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanai Priekuļu vidusskolā” (vienošanās Nr.2009/0027/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/047) īstenošanu.

Jūlijā un augustā tika noslēgti 6 līgumi par aprīkojuma piegādi dabaszinātņu kabinetiem. Septembrī saņēmām digitālās informācijas apstrādes sistēmas matemātikas, fizikas, ķīmijas un bioloģijas kabinetiem par kopējo summu (39178.17 Ls), kā arī ierīces eksperimentu sagatavošanai un demonstrēšanai fizikā par kopējo summu (4096.58 Ls).

Savukārt oktobrī tiks piegādātas ierīces pētnieciskajai darbībai, eksperimentu sagatavošanai un demonstrēšanai bioloģijā (3633.15 Ls) un modeļi matemātikas kabinetam (540 Ls).

Novembrī saņemsim vielas un materiālus eksperimentiem ķīmijā par kopējo summu 1161.81 Ls, kā arī ierīces pētnieciskajai darbībai, eksperimentu sagatavošanai un demonstrēšanai ķīmijā (1331.87 Ls).

Jau iepriekš informējām, ka projekta ietvaros tika renovēts fizikas kabinets, kā arī visi četri mācību kabineti aprīkoti ar nepieciešamajām mēbelēm.

 Projekts tiek īstenots laika posmā no 2009.gada 1.aprīļa līdz 2010.gada 31.decembrim, par kopējo summu 98 393 LVL, no tās Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums - 83 633 LVL, valsts budžeta dotācija pašvaldībām - 2 951 LVL un Priekuļu pašvaldības finansējums - 11 808 LVL.

 Ceram, ka modernizētā skolas materiāli tehniskā bāze priecēs ne tikai pedagogus, bet arī skolēnus un dos iespēju pilnveidot dabaszinātņu (ķīmija, bioloģija, fizika) un matemātikas apguves iespējas

 

Materiāli tehniskās bāzes pilnveide vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanai Priekuļu vidusskolā

Dzīvojam dinamisku pārmaiņu laikā, kad strauji attīstās zinātnes un tehnoloģijas. Tās ienāk sabiedrības ikdienas dzīvē. Līdzīgām pārmaiņām ir jāienāk arī skolā. Jāmainās mācību saturam, kuru apgūst skolēns, metodēm, kuras izmanto skolotājs, un skolas videi.

Priekuļu vidusskolā, ar Eiropas reģionālā attīstības fonda atbalstu 2009.gada 1.aprīli tika uzsākta projekta Materiāli tehniskās bāzes pilnveide vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanai Priekuļu vidusskolā īstenošana (vienošanās par Eiropas reģionālā attīstības fonda projekta īstenošanu Nr.2009/0027/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/047).

Modernizējot un pilnveidojot Priekuļu vidusskolas materiāli tehnisko bāzi, tiks pilnveidotas dabaszinātņu (ķīmija, bioloģija, fizika) un matemātikas apguves iespējas un radīti priekšnosacījumi valsts attīstībai zinātņu un tehnoloģiju ietilpīgajās nozarēs.

Projekta ietvaros Priekuļu vidusskolā plānots:

  1. Veikt būvdarbus fizikas kabinetā, kas saistīti ar kabineta piemērošanu tehnoloģiju un mācību aprīkojuma uzstādīšanai un ekspluatācijai (ķīmijas, bioloģijas un matemātikas kabinetu renovācija jau iepriekš veikta par pašvaldības budžeta līdzekļiem);
  2. Visus četrus mācību kabinetus aprīkot ar nepieciešamajām iekārtām, piederumiem, tehnoloģijām, mācību materiāliem un programmatūru, lai nodrošinātu vispārējās vidējās izglītības programmas īstenošanu matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas virziena mācību priekšmetos;
  3. Pilnveidot bibliotēkas fondu un mācību video fondu.

Projekts tiks īstenots laika posmā no 2009.gada 1.aprīļa līdz 2010.gada 31.decembrim, par kopējo summu 98 393 LVL, no tās Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums - 83 633 LVL, valsts budžeta dotācija pašvaldībām - 2 951 LVL un Priekuļu pašvaldības finansējums - 11 808 LVL.

 


 

Priekuļu novada pašvaldība un Valsts izglītības attīstības aģentūra 2010. gada janvārī noslēdza vienošanos Nr. 2009/0359/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/550) par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Priekuļu vidusskolas informatizācija’’, „Liepas pamatskolas informatizācija”, „Mārsnēnu pamatskolas informatizācija” īstenošanu. Projekta ietvaros Priekuļu novada skolas tiks apgādātas ar stacionārajiem un portatīvajiem datoriem, iegādāti multimediju tehnikas komplekti – interaktīvās tāfeles un projektori, kā arī tiks attīstīti lokālie datortīkli. Projekta aprīkojums nonāks Priekuļu vidusskolā, Liepas pamatskolā un Mārsnēnu pamatskolā.

Projekta pirmajā posmā SIA „Salons Vidzeme” veica lokālo datortīklu sakārtošanu Priekuļu vidusskolas lasītavā un Liepas pamatskolas informātikas kabinetā par kopējo summu 1536,52 Ls.

Nākamajos projekta posmos pēc valsts centralizētā iepirkuma noslēgšanās paredzēts apgādāt projektā iesaistītās skolas ar stacionārajiem un portatīvajiem datoriem, kā arī multimediju tehniku.

Projekts ilgs līdz 2011. gada vidum, un tā kopējais finansējums ir LVL 22427.46, no tā ERAF finansējums – LVL 18261.10, valsts budžeta finansējums LVL 3222.55 un pašvaldības finansējums – LVL 943.81.

Projekta koordinatore

Iveta Apine