KĀRTĪBA
par izglītojamo sūdzību iesniegšanu un izskatīšanu Priekuļu vidusskolā


Izdoti saskaņā ar 2017. gada 28. marta Bērnu tiesību aizsardzības likuma 70.panta 2.punktu

1.    Šī kārtība nosaka Priekuļu vidusskolas darbinieku rīcību, ja tiek saņemta izglītojamo sūdzība par bērnu tiesību neievērošanu/pārkāpumu.
2.    Darbinieks, kurš ir saņēmis informāciju/sūdzību par bērnu tiesību neievērošanu/pārkāpumu,  novērtē situāciju un rīkojas saskaņā ar skolas Iekšējās kārtības noteikumos paredzēto kārtību par noteikumu neievērošanu, jeb informē skolas vadību par nepieciešamo tālāko rīcību.
3.    Izglītojamais iesniegumu par pieļautajiem bērnu tiesību pārkāpumiem mēneša laikā no nodarījuma dienas iesniedz izglītības iestādes vadītājam, tas tiek reģistrēts skolas Juridisko un fizisko personu iesniegumu, sūdzību, priekšlikumu un to izskatīšanas un izpildes dokumentu reģistrā.
4.    Iestādes vadītājs ar rezolūciju nodod šo iesniegumu izskatīšanai atbilstošās jomas speciālistam skolā, jeb pieņem lēmumu par tālākvirzību bērnu tiesību aizsardzības institūcijās un citās valsts un pašvaldības institūcijās.
5.    Skolas administrācija no sūdzības saņemšanas brīža nekavējoties, izvērtējot visus apstākļus, konstatē konkrētās rīcības ietekmi uz izglītojamā bērnu tiesību nodrošināšanu, pieņem lēmumu.
6.    Ja nepieciešams, uz sarunu uzaicina izglītojamos/darbiniekus, kuri iesaistīti nodarījumā.
7.    Izvērtējot sūdzību, tiek noteikts, cik nozīmīgs ir šis pārkāpums un rekomendējamā rīcība (piemēram, publiska atvainošanās vai tiesībsargājošo organizāciju iesaistīšanās)
8.    Nav pieļaujama nekādu nelabvēlīgu seku radīšana personām, kas iesniegušas iesniegumu par pieļautajiem bērnu tiesību aizsardzības likuma normu pārkāpumiem.