Skolēnu parlaments
Skolēnu parlaments mūsu skolā pastāv jau vairākus mācību gadus. Tas veidots, lai būtu kā starpnieks starp skolotājiem un skolēniem, kā skolas sabiedriskās dzīves koordinators un organizators. Parlamentā darbojas 6.-12. klašu skolēni. Tie ir aktīvisti, kuri vēlas pilnveidot savas organizatoriskās dotības, piedalīties skolas mācību un sabiedriskās dzīves attīstībā. Parlamentam izveidots nolikums un darba plāns.
 

Parlaments:

Pašpārvaldes prezidents Kristaps Broks (11. kl.)